Privacybeleid

Privacybeleid

De Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) hecht veel waarde aan de
bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en
transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er
alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens.

NVG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt
met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
  deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit
  privacybeleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
  minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
  beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
  uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
  wijzen en deze respecteren.

Als NVG zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u
na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren
Stephensonweg 14
4207 HB Gorinchem
nvg@atriumgroep.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Uw persoonsgegevens worden door NVG verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden:

 • Uitvoeren van de doelstellingen van NVG;
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u
vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Zakelijk E-mailadres;
 • Zakelijk telefoonnummer;
 • Geslacht

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving van NVG
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat
de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een
dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze
gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u
ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER
of landen met een gelijkwaardig beveiligingsniveau.

BEWAARTERMIJN

NVG bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor
deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens NVG van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn
  gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
  aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij
  fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
  persoonsgegevens.

NIEUWSBRIEF

NVG verstuurt regelmatig digitale nieuwsbrieven aan onze leden en stakeholders (die
zich op de nieuwsbrief hebben geabonneerd) over onderwerpen aangaande activiteiten
van de NVG. Hierin is altijd een mogelijkheid tot afmelding opgenomen.

Daarnaast kan een verzoek tot uitschrijving ook gericht worden aan NVG, Stephensonweg 14, 4207 HB
Gorinchem of aan nvg@atriumgroep.nl.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij
van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook
heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan
uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij
u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan
vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij
de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacy bescherming.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...